Menu

Stiftende generalforsamling

image Stiftelse af foreningen "NAB´s Venner".
NAB's venners initiativtagere
12. marts 2024 kl. 15:04

I aften slår vi dørene op for den stiftende generalforsamling for NABs venner.
Så kom forbi og vær med til at gøre en forskel for vores børn, venner og bekendte.

Det er i aften, tirsdag den 12. marts kl. 18.30.
Sted: NAB’s klubhus, Nørre Alslev Stationsvej 3, 4840 Nørre Alslev

Foreningen har til formål at lave aktiviteter til fordel for Nørre Alslev Boldklub, herunder at stå for drift af kantine, medmindre denne forpagtes ud.

Dagsorden

a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Valg af stemmetællere
d. Redegørelse for stiftelsen af foreningen
e. Indkomne forslag
f. Godkendelse af vedtægter (herunder godkendelse af kontingent)
g. Valg af bestyrelse og suppleanter
h. Valg af revisor og suppleant
i. Evt.

Der er ingen tilmelding til den stiftende generalforsamling.


**Vedtægter for NAB’s Venner**

**§1 Navn og Formål:**
1. Foreningens navn er "NAB’s Venner
2. Foreningen har til formål at lave aktiviteter til fordel for Nørre Alslev Boldklub, herunder at stå for
drift af kantine, medmindre denne forpagtes ud.

**§2 Medlemskab:**
1. Enhver person med interesse for Nørre Alslev Boldklub kan optages som medlem af foreningen.
Uanset alder. Medlemskab koster årligt kr. 50,- følger kalenderåret.
2. Optagelse som medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved indbetaling (her skal navn,
mailadresse og telefonnummer oplyses)
3. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til bestyrelsen eller ved manglende indbetaling af
kontingent.

**§3 Generalforsamling:**
1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
2. Generalforsamlingen afholdes årligt og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
   a. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere.
   b. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde det forgangne år.
   c. Fremlæggelse af regnskab og budget. Herunder fastsættelse af kontingent.
   d. Indkomne forslag.
   e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
   f. Valg af revisor og revisor suppleanter
   g. Eventuelt.

4. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.
5. Ved medlemmer under 18 år, må forældre stemme for på deres vegne.

**§4 Bestyrelsen:**
1. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og mindst 2 øvrige medlemmer. Der
vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Der skal desuden vælges en revisor og en revisorsuppleant.
2. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år ad gangen. Suppleanter for 1 år ad gangen. Formand og
kassér kan ikke være på valg samme år. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
4. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og træffer beslutninger om foreningens aktiviteter
og økonomi.

**§5 Økonomi:**
1. Foreningens midler udgøres af kr. 15.000 fra Nørre Alslev Boldklub som opstartskapital,
medlemskontingenter, indtægter fra salg i kantinen, øvrige aktiviteter, donationer og eventuelle tilskud.
2. Foreningens økonomi føres i en bankkonto i foreningens navn.
3. Regnskabsåret følger kalenderåret.
4. Overskud over de kr. 15.000 fra foreningens aktiviteter, kan klubbens medlemmer løbende ansøge
om. Foreningen vurderer alle ansøgninger individuelt.

**§6 Ændring af Vedtægter:**
1. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte
medlemmer.

**§7 Opløsning:**
1. Beslutning om opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på 2
af hinanden følgende generalforsamlinger.
2. Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler og aktiver tilfalde Nørre Alslev boldklub.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling 12. marts 2024 og træder i kraft straks.