Menu

Vedtægter

**Vedtægter for NAB’s Venner**


**§1 Navn og Formål:**
1. Foreningens navn er "NAB’s Venner
2. Foreningen har til formål at lave aktiviteter til fordel for Nørre Alslev Boldklub, herunder at stå for drift af kantine, medmindre denne forpagtes ud.

**§2 Medlemskab:**
1. Enhver person med interesse for Nørre Alslev Boldklub kan optages som medlem af foreningen. Uanset alder. Medlemskab koster årligt kr. 50,- følger kalenderåret.
2. Optagelse som medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved indbetaling (her skal navn, mailadresse og telefonnummer oplyses).
3. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til bestyrelsen eller ved manglende indbetaling af kontingent.

**§3 Generalforsamling:**
1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
2. Generalforsamlingen afholdes årligt og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere.
b. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde det forgangne år.
c. Fremlæggelse af regnskab og budget. Herunder fastsættelse af kontingent.
d. Indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
f. Valg af revisor og revisor suppleanter
g. Eventuelt.
4. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet.
5. Ved medlemmer under 18 år, må forældre stemme for på deres vegne.

**§4 Bestyrelsen:**
1. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og mindst 2 øvrige medlemmer. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Der skal desuden vælges en revisor og en revisor suppleant.
2. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år ad gangen. Suppleanter for 1 år ad gangen. Formand og kasser kan ikke være på valg samme år. Revisor og revisor suppleant vælges for 1 år ad gangen.
3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
4. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og træffer beslutninger om foreningens aktiviteter og økonomi.

**§5 Økonomi:**
1. Foreningens midler udgøres af kr. 15.000 fra Nørre Alslev Boldklub som opstarts kapital, medlemskontingenter, indtægter fra salg i kantinen, øvrige aktiviteter, donationer og eventuelle tilskud.
2. Foreningens økonomi føres i en bankkonto i foreningens navn.
3. Regnskabsåret følger kalenderåret.
4. Overskud over de kr. 15.000 fra foreningens aktiviteter, kan klubbens medlemmer løbende ansøge om. Foreningen vurderer alle ansøgninger individuelt.

**§6 Ændring af Vedtægter:**
1. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

**§7 Opløsning:**
1. Beslutning om opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
2. Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler og aktiver tilfalde Nørre Alslev boldklub.

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling 12. marts 2024 og træder i kraft straks.